Polityka prywatności

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej i za zainteresowanie Roto Frank i naszymi usługami. W celu zapewnienia Państwu komfortu i bezpieczeństwa podczas wizyty na naszej stronie bardzo poważnie podchodzimy do ochrony danych osobowych i ich poufnego traktowania.

Dlatego też przedstawiając obowiązującą w Roto Frank politykę prywatności chcielibyśmy Państwa poinformować, kiedy i jakie dane zapisujemy oraz w jakim celu je przetwarzamy –oczywiście zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

W przypadku dalszych pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ds. ochrony danych w Roto Frank, którego dane kontaktowe znajdują się poniżej.

Ciągły rozwój technologiczny, zmiany w świadczonych przez Roto Frank usługach lub zmiany w prawie i inne przyczyny mogą wymagać dostosowania obowiązujących w Roto Frank zasad ochrony danych. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie i zachęcamy do regularnego zapoznawania się z zasadami ochrony danych obowiązującymi na stronach Roto Frank.

Informacje podstawowe

O ile nie zaznaczono inaczej w kolejnych sekcjach, z zasady podczas korzystania z naszych stron internetowych nie dochodzi do gromadzenia, przetwarzania ani wykorzystywania żadnych danych osobowych.

Podczas wizyty użytkowników na stronach internetowych Roto Frank nasze serwery internetowe automatycznie gromadzą informacje o charakterze ogólnym, obejmujące: rodzaj przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, nazwę domeny dostawcy usług internetowych, adres IP używanego komputera, stronę internetową, z której użytkownik wchodzi na strony Roto Frank, strony, które użytkownik odwiedza w witrynie Roto Frank oraz datę i czas trwania wizyty.

Dane te nie mogą służyć Roto Frank do identyfikacji poszczególnych użytkowników. Informacje te wykorzystywane są jedynie w celach statystycznych oraz służą wyłącznie poprawie atrakcyjności, treści i funkcjonalności naszych stron internetowych.

Definicja danych osobowych

Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych (RODO) definiuje dane osobowe w następujący sposób:

informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Podstawa prawna gromadzenia danych osobowych:

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Roto Frank podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 it. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji umowy zawartej między Państwem a Roto Frank podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne w ramach działań przed zawarciem umowy.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Roto Frank, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Roto Frank lub strony trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie mają charakteru nadrzędnego wobec nich, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Usuwanie danych i czas przechowywania:

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, są usuwane lub dostęp do tych danych zostaje zablokowany w momencie, gdy tylko przestanie obowiązywać cel ich przechowywania. Ponadto dane mogą być przechowywane również w przypadkach przewidzianych w prawie europejskim lub krajowym w formie rozporządzeń, ustaw lub innych przepisów, którym podlega dany administrator. Blokada dostępu do danych lub ich usunięcie następują również w przypadku upłynięcia okresu przechowywania wskazanego w normach prawnych, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub realizacji umowy.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe gromadzi się wyłącznie w przypadku ich dobrowolnego przekazania przez użytkownika, na przykład w celu realizacji zamówienia, w ramach wypełnienia ankiety, udziału w konkursie lub w ramach zapisu na usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb. Podając dane, zostaną Państwo poinformowani o zamierzonym celu przetwarzania danych oraz, w razie potrzeby, poproszeni o zgodę na ich przechowywanie.

Dane osobowe gromadzone w ramach stron internetowych Roto Frank wykorzystuje się oraz, w razie potrzeby, przekazuje do właściwej spółki Grupy bez zgody użytkownika wyłącznie w celu realizacji zamówień lub przetwarzania zapytań. Wykorzystanie danych użytkowników w ramach centralnej bazy danych istniejących i potencjalnych klientów zarządzanej pod nadzorem Roto Frank AG oraz gromadzenie tych danych w koncernie Roto Frank odbywa się wyłącznie za zgodą użytkowników. Wykorzystanie tych danych ogranicza się do celów reklamowych oraz badania rynku i opinii, i ma miejsce wyłącznie w ramach międzynarodowych spółek koncernu Roto Frank. Daną zgodę można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość.

Przed przekazaniem i przetwarzaniem dane użytkowników są szyfrowane w celu ochrony przed dostępem osób nieupoważnionych. Należy pamiętać, że wiadomości e-mail przesłane bez szyfrowania przekazywane są bez zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

Dane użytkowników nie będą sprzedawane, wypożyczane ani udostępniane osobom trzecim w sposób inny niż opisany w niniejszym oświadczeniu. Dane osobowe będą przekazywane instytucjom i organom państwowym wyłącznie w ramach bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Pracownicy Roto Frank oraz współpracujący z nami agencje i dealerzy zobowiązani są do zachowania ścisłej poufności.

Kontakt i formularz kontaktowy do serwisu części zamiennych

Kontakt z Roto Frank mogą Państwo uzyskać przy pomocy poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego. Przekazane w ten sposób dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu, w jakim zostały nam udostępnione podczas kontaktu.

W formularzu kontaktowym znajdują się pola, których wypełnienie nie jest niezbędne do ponownego kontaktu z naszej strony. Z tego względu zostały one oznaczone jako pola nieobowiązkowe. Dane te służą nam do konkretyzacji Państwa zapytania oraz do usprawnienia procesu przetwarzania Państwa zapytania. Przekazanie tych danych jest dobrowolne i odbywa się za Państwa zgodą. Podając dane dotyczące kanałów komunikacji (np. adres e-mail, numer telefonu) użytkownik wyraża również zgodę na kontaktowanie się z nim za pośrednictwem podanych kanałów komunikacji w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Zgodę tę można wycofać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. W tym celu prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych Roto Frank, którego dane kontaktowe znajdą Państwo poniżej.

Portal producentów i dealerów / Portal dostawców

Strona Roto Frank oferuje producentom, dealerom i dostawcom możliwość rejestracji i założenia konta. W celu rejestracji Roto Frank zbiera i przechowuje następujące dane (których podanie jest opcjonalne):

• Nazwa i dane teleadresowe firmy
• Płeć (Pan/Pani)
• Imię
• Nazwisko
• E-mail osoby kontaktowej
• Nazwa użytkownika
• Hasło

Rejestracja jest dobrowolna, ale może być warunkiem korzystania z naszych usług. Powyższe dane nie będą przekazywane osobom trzecim spoza koncernu Roto.

Przekazywanie danych pozostałym spółkom z Grupy Roto

Co do zasady Roto Frank nie przekazuje Państwa danych osobom trzecim spoza Grupy Roto Frank, chyba że zobowiązuje nas do tego prawo lub przekazanie danych jest konieczne do realizacji umowy, lub wyrazili Państwo wcześniej wyraźną zgodę na przekazanie swoich danych. Zewnętrzni usługodawcy i firmy partnerskie otrzymują Państwa dane tylko wtedy, gdy jest to konieczne do odpowiedzi na Państwa zapytanie. W takich przypadkach zakres przekazanych danych ograniczamy do niezbędnego minimum. Zapewniamy, że usługodawcy Roto Frank, którzy mają styczność z Państwa danymi osobowymi spełniają wymogi prawa ochrony danych osobowych w identycznym stopniu. Prosimy również o zastosowanie się do wskazówek usługodawców dot. ochrony danych. Za treść usług zewnętrznych odpowiedzialny jest właściwy usługodawca, przy czym Roto Frank w granicach swoich możliwości sprawdza również świadczone przez usługodawców usługi pod kątem zgodności z wymogami prawnymi.

Przekazywanie danych zewnętrznym usługodawcom (podmiotom przetwarzającym)

Państwa dane zostaną przekazane partnerom, którzy świadczą usługi na rzecz Roto Frank i wspierają Roto Frank w świadczeniu usług.
Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez uprawnionych usługodawców odbywa się w ramach przetwarzania danych przez podmiot przetwarzający zgodnie z artykułem 28 RODO.

Wskazani wyżej usługodawcy mają dostęp wyłącznie do danych osobowych niezbędnych do wykonywania działań w ramach świadczonych usług. Usługodawcy ci nie mają prawa przekazywania dalej Państwa danych osobowych lub wykorzystywania ich do innych celów, w szczególności do własnych celów reklamowych.

Podjęliśmy środki prawne, techniczne i organizacyjne oraz prowadzimy regularne kontrole w celu zapewnienia, że usługodawcy zewnętrzni mający styczność z Państwa danymi osobowymi również działają w zgodzie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym firmom w celach komercyjnych.

Narzędzia optymalizacji stron internetowych

W kontekście gromadzenia danych osobowych za pomocą narzędzi optymalizacji stron internetowych powołujemy się na prawnie uzasadniony interes Roto Frank zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z motywem 47. Zgodnie z tymi przepisami reklama bezpośrednia z zasady stanowi uzasadniony interes prawny. Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności nie są nadrzędne wobec interesu prawnego Roto Frank związanego z reklamą, ponieważ w ramach niniejszej polityki prywatności wyczerpująco informujemy Państwa o gromadzeniu danych i umożliwiamy rezygnację z newslettera w każdej chwili (poprzez link lub zmianę ustawień przeglądarki). Ponadto stosujemy wyłącznie śledzenie spseudonimizowanych danych.

Pliki cookie

W niektórych miejscach na stronach Roto Frank stosuje się tzw. pliki cookie. Cookie to mały plik tekstowy, który zapisuje się ze strony internetowej na dysku twardym użytkownika. Pliki cookie nie powodują żadnych szkód na komputerze użytkownika i nie zawierają wirusów. Cookie na stronach internetowych Roto Frank nie powodują zapisu danych osobowych. Informacje zawarte w plikach cookie wykorzystujemy w celu ułatwienia korzystania ze stron Roto Frank i ich dostosowania do potrzeb użytkownika.

Na stronie stosowane są zarówno pliki cookie sesyjne, jak i trwałe. Cookie sesyjne to pliki tymczasowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej użytkownika do czasu zamknięcia okna przeglądarki i ich automatycznego usunięcia. Trwałe pliki cookie są wykorzystywane do wielokrotnych wizyt na stronie i przechowywane w przeglądarce użytkownika przez określony czas (zwykle 1 rok lub dłużej). Te pliki cookie nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Ten typ plików cookie służy do ponownego zastosowania preferencji użytkownika po powrocie na stronę.

Strony internetowe Roto Frank można oczywiście przeglądać bez plików cookie. Jeśli nie chcą Państwo, aby pliki cookie były zapisywane na Państwa komputerze, mogą Państwo wyłączyć tę opcję w ustawieniach systemowych przeglądarki. Zapisane pliki cookie można w dowolnym momencie usunąć w ustawieniach systemowych przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat działania tej funkcji można znaleźć w instrukcjach producenta przeglądarki. Pragniemy jednak zaznaczyć, że bez plików cookie nektóre funkcje stron Roto Frank mogą być niedostępne.

Google Analytics

Niniejsza strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy stron internetowych firmy Google Inc. ("Google"). Google Analytics stosuje tzw. "Cookies", pliki tekstowe, które zapisują się ze strony internetowej na dysku twardym użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje wytworzone przez cookie o korzystaniu przez Państwa z niniejszej strony przenoszone są z reguły na serwer Googla w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania anonimizacji IP na niniejszej stronie, Państwa adres IP zostanie przedtem skrócony przez Google w obrębie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP będzie przekazywany na serwer Googla w USA i tak skrócony. Odnośnie przypadków wyjątkowych, w których dane osobowe przekazywane będą do USA, Google podporządkował się porozumieniu EU-US Privacy Shild (Tarczy Prywatności EU-US), privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawą prawną do korzystania z Google Analytics jest Art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f RODO.

W imieniu administatora niniejszej strony Google będzie wykorzystywał te informacje do analizy sposobu korzystania z niniejszej strony przez Państwa, w celu tworzenia raportów o Państwa aktywności na stronie oraz by dostarczać administratorowi strony dalsze usługi związane z korzystaniem ze strony i z Internetu. Adres IP przekazany poprzez Google Analytics z Państwa przeglądarki nie będzie łączony z innymi danymi pozyskanymi od Google. Możecie Państwo uniemożliwić zapisywanie plików Cookie poprzez odpowiednie ustawienia swojej wyszukiwarki; zwracamy jednakże uwagę, że w takim przypadku może się zdarzyć, że nie będzie możliwe korzystanie w pełni ze wszystkich funkcji niniejszej strony. Możecie Państwo ponadto uniemożliwić zbieranie danych pochodzących z Cookies, odnoszących się do sposobu korzystania przez Państwa ze strony (z adresem IP włącznie), przez Google oraz przetwarzanie ich przez Google, pobierając i instalując dostępny pod poniższym linkiem Plug- In: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Podłączenie filmów z YouTube

Na naszej stronie podłączone są filmy z kanału YouTube. Integracja filmów została przeprowadzona w rozszerzonym trybie ochrony danych. Nie możemy jednakże wykluczyć, że po włączeniu filmu z YouTube, kanał ten nie zbiera on informacji o użytkowniku sieci. Nie mamy wpływu na gromadzenie danych przez YouTube.

Bezpieczeństwo danych

Roto Frank AG stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przetwarzanych danych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Wraz z rozwojem technologii stale udoskonalamy stosowane środki bezpieczeństwa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane, to w rozumieniu rozporządzenia stanowią Państwo osobę, której dane są przetwarzane i przysługują Państwu następujące prawa ze strony administratora:

Prawo dostępu na mocy art. 15 RODO

Mogą Państwo zażądać potwierdzenia, czy Roto Frank przetwarza Państwa dane osobowe. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane, przysługują Państwu dalsze prawa dostępu, o których mowa w art. 15 RODO.

Prawo do sprostowania danych

W przypadku nieprawidłowości lub niekompletności danych, które od Państwa otrzymaliśmy, zgodnie z art. 16 RODO mogą Państwo niezwłocznie zażądać ich poprawy.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Na warunkach określonych w art. 18 RODO mogą Państwo również zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą.
Po ograniczeniu przetwarzania Państwa dane mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Poinformujemy Państwa przed zniesieniem ograniczenia.

Prawo do usunięcia danych

Jeżeli ma zastosowanie jedna z przyczyn wymienionych w art. 17 ust. 1 rozporządzenia, mogą Państwo zażądać niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych, chyba że zastosowanie ma wyjątek od obowiązku usunięcia danych zgodnie z art. 17 ust. 3 rozporządzenia.

Prawo do informacji

Jeżeli skorzystali Państwo z prawa do poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na mocy art. 19 rozporządzenia jesteśmy zobowiązani do poinformowania o tym wszystkich odbiorców Państwa danych osobowych, chyba że powiadomienie jest niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnie dużego wysiłku. Oprócz tego mają Państwo prawo do otrzymania informacji na temat odbiorców Państwa danych. Mają Państwo prawo do otrzymania od administratora informacji o odbiorcach Państwa danych.

Prawo do przenoszenia danych

Ponadto, zgodnie z art. 20 rozporządzenia, mają Państwo prawo do otrzymania od nas danych osobowych, które Państwa dotyczą, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przekazania tych danych bez przeszkód innemu administratorowi, pod warunkiem, że spełnione zostały wymogi art. 20 ust. 1 lit. a rozporządzenia. Mają Państwo również prawo do spowodowania, by dane osobowe zostały przesłane przez Roto Frank bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to wykonalne technicznie i nie narusza praw i wolności innych osób. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez Roto Frank AG.
W takim przypadku nie będziemy dalej przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że zaistnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie odbywać się będzie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

Mają Państwo prawo do odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili przez złożenie oświadczenia w Roto Frank AG. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność dotychczasowego przetwarzania danych na jej podstawie.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym znajduje się Państwa miejsce zamieszkania, miejsca pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza niniejsze rozporządzenie.
Zmiany Polityki prywatności

W miarę rozwoju internetu lub oferty Roto Frank niniejsza Polityka prywatności będzie podlegała zmianom. Wszelkie zmiany będą publikowane na tej stronie w stosownym czasie. Zachęcamy do regularnych wizyt na stronie, jeśli chcą Państwo być na bieżąco z aktualnym stanem zasad przetwarzania danych przez Roto Frank.

Inspektor ochrony danych:

c/o Roto Frank AG
Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Niemcy
e-mail: datenschutz@roto-frank.com

Dane Administratora:

Roto Frank AG
Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Niemcy
Tel: +49 711 7598 0
E-Mail: info@roto-frank.com
Spółkę reprezentuje zarząd:
Dr. Eckhard Keill (prezes)
Christoph Hugenberg
Michael Stangier

Przewodniczący rady nadzorczej:

Dr. Michael Stahl