Adatvédelmi nyilatkozat

Örömünkre szolgál, hogy felkereste weblapunkat, valamint az is, hogy érdeklődik a Roto és szolgáltatásaink iránt. Annak érdekében, hogy weblapunk látogatása során biztonságban és jól érezze magát, nagyon komolyan vesszük személyes adatainak védelmét, valamint azok bizalmas kezelését.

Az adatvédelemhez kapcsolódó alábbi tudnivalókkal szeretnénk Önt tájékoztatni arról, hogy mikor milyen adatokat gyűjtünk, és milyen célra használjuk fel azokat – nyilvánvalóan az érvényben lévő adatvédelmi előírások betartása mellett.

Amennyiben ezen felül kérdése merül fel személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, bizalommal fordulhat a vállalatcsoport adatvédelmi megbízottjához, akinek elérhetősége lent található.

A folyamatos technológiai fejlődés, szolgáltatásaink vagy a jogi helyzet változása, valamint egyéb okok megkövetelhetik adatvédelmi tájékoztatóink kiigazítását. Ezért fenntartjuk jelen adatvédelmi nyilatkozat mindenkori változtatásának jogát, és kérjük, rendszeresen tájékozódjon annak aktuális állapotáról.

Alapvető információk

Amennyiben a következő fejezetekben másként nem kerül ismertetésre, weboldalunk használata során alapvetően nem gyűjtünk, nem dolgozunk fel és nem használunk fel személyes adatokat.

Amikor belép internetes oldalainkra, webszerverünk automatikusan általános jellegű információkat gyűjt. Ezek közé tartozik a webböngésző típusa, az alkalmazott operációs rendszer, az internet szolgáltató domain neve, a használt számítógép IP-címe, a weblap, melyről felkeresett minket, az Ön által nálunk megtekintett oldalak, valamint a látogatás dátuma és időtartama.

Ezeket az adatokat nem használhatjuk az egyes felhasználók azonosítására. Az információkat csupán statisztikailag értékeljük, és kizárólag arra használjuk fel, hogy javítsuk weblapunk vonzerejét, tartalmát és működését.

A személyes adatok fogalma

Az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletében (GDPR) a személyes adatok az alábbiak szerint vannak definiálva:

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre (továbbiakban „érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

A személyes adatok gyűjtésének, kezelésének jogalapja:

Amennyiben a személyes adatok adatkezelési tevékenységeihez beszerezzük az Ön hozzájárulását, a GDPR 6. cikk 1. bek. a) pontja szolgál jogalapként az Ön személyes adatainak adatkezelési tevékenységeihez.

Az Ön és a Roto Frank között létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatainak kezeléséhez a GDPR 6. cikk 1. bek. b) pontja szolgál jogalapként. Ez vonatkozik azokra az adatkezelési tevékenységekre is, melyek a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek.

Amennyiben a személyes adatok kezelése a vállalatunkra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, a GDPR 6. cikk 1. bek. c) pontja szolgál jogalapként.

Ha az adatkezelés a vállalatunk vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és ezen érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai, úgy a GDPR 6. cikk 1. bek. f) pontja szolgál jogalapként az adatkezeléshez.

Adatok törlése és az adatmegőrzés időtartama:

Az érintett személyes adatai törlésre vagy zárolásra kerülnek, amint az adattárolás célja megszűnik. Ezen felül adattárolásra akkor kerülhet sor, amennyiben arról az európai vagy nemzeti jogalkotó olyan uniós rendeletekben, törvényekben vagy egyéb előírásokban rendelkezett, melyeknek az adatkezelő a hatálya alá tartozik. Az adatok zárolására vagy törlésére akkor is sor kerül, ha a nevezett normák által előírt adatmegőrzési határidő letelik, kivéve, ha az adatok további megőrzésére valamely szerződés megkötéséhez vagy szerződés teljesítéséhez szükség van.

Személyes adatok gyűjtése és kezelése

Csak abban az esetben gyűjtünk személyes adatokat, ha Ön azokat tudomásunkra hozza például szerződés, közvélemény-kutatás, promóciós játék vagy személyre szabott szolgáltatásokra való regisztráció teljesítéséhez. Ennek során tájékoztatjuk Önt az adatkezelés tervezett céljáról, és ha szükséges, beleegyezését kérjük az adattároláshoz.

A weblapjaink keretében gyűjtött személyes adatok az Ön beleegyezése nélkül csak szerződés lebonyolításához vagy az Ön ajánlatkéréseinek feldolgozásához kerülnek felhasználásra, és ennek érdekében adott esetben továbbadásra kerülnek a vállalatcsoporthoz tartozó illetékes vállalatnak. Ezen túlmenően csak az Ön beleegyezésével kerül sor adatainak felhasználására a Roto Frank vállalatcsoport felelősségi körében kezelt, központilag vezetett vevői és érdeklődői adatbázisban, valamint adatainak összevezetésére a Roto Frank vállalatcsoporton belül. Ezen adatok felhasználása reklám, valamint piac- és közvélemény-kutatás céljára van korlátozva, és kizárólag nemzetközi Roto Frank vállalatcsoporthoz tartozó vállalatok által lehetséges. Beleegyezését bármikor visszavonhatja jövőbeni hatállyal.

Adatai az átadás és feldolgozás előtt titkosításra kerülnek, hogy azok megvédésre kerüljenek illetéktelen személyek általi hozzáféréstől. Kérjük, ügyeljen arra, hogy a titkosítás nélkül küldött e-mailek nem hozzáférés ellen védett módon kerülnek továbbításra.

Az Ön adatai nem kerülnek eladásra, bérbe adásra vagy az itt leírtaktól eltérő módon harmadik felek rendelkezésére bocsátására. A személyes adatok állami intézmények és hatóságok részére történő továbbítása kizárólag kötelező nemzeti jogszabályok keretében történik. Alkalmazottainkat, ügynökeinket és kereskedőinket a legszigorúbb titoktartásra kötelezzük.

Kapcsolatfelvétel és kapcsolat-felvételi űrlap

Lehetősége van felvenni velünk a kapcsolatot e-mail címünkön vagy a kapcsolat-felvételi űrlapon keresztül. Az ily módon részünkre átadott személyes adatok természetesen kizárólag arra a célra kerülnek felhasználásra, melyre Ön azokat a kapcsolatfelvétel során rendelkezésünkre bocsátotta.

Amennyiben a kapcsolat-felvételi űrlapunkon olyan adatokat kérünk, melyek nem szükségesek a kapcsolatfelvételhez, akkor ezeket mindig opcionális adatként jelöljük meg. Ezen adatok az Ön ajánlatkérésének konkretizálására, és kérésének jobb lebonyolítására szolgálnak. Ezen adatok megadása kizárólag önkéntes alapon és az Ön beleegyezésével történik. Amennyiben ennek során kommunikációs csatornára (például e-mail cím, telefonszám) vonatkozó adatokról van szó, akkor ezen kívül Ön hozzájárul, hogy adott esetben ezen kommunikációs csatornán keresztül felvegyük Önnel a kapcsolatot, az Ön kérésének megválaszolása érdekében.

Ezen hozzájárulást természetesen Ön bármikor visszavonhatja a jövőre nézve. Ennek érdekében kérjük, forduljon adatvédelmi megbízottunkhoz, akinek elérhetősége lent található.

Gyártói és kereskedői portál / beszállítói portál

Lehetősége van arra, hogy regisztráljon nálunk, és gyártóként, kereskedőként, vagy beszállítóként fiókot hozzon létre. A regisztrációhoz Önről az alábbi adatokat gyűjtjük és tároljuk:

• Cég neve, címe és telefonszáma
• Megszólítás
• Utónév
• Vezetéknév
• E-mail cím
• Felhasználónév
• Jelszó

Sikeres regisztrációt követően személyes, jelszóval védett hozzáférést kap, és megtekintheti illetve kezelheti az Ön által megadott adatokat. A regisztráció önkéntes alapon történik, de feltétele lehet szolgáltatásaink igénybevételének.

Adatok továbbítása a vállalatcsoporthoz tartozó más vállalatok részére

Adatainak továbbítására harmadik fél részére a Roto Frank vállalatcsoporton kívül alapvetően nem kerül sor, kivéve, ha arra törvény által kötelezettek vagyunk, vagy az adatok továbbítása a szerződéses viszony létrehozásához szükséges, vagy ha Ön adatainak továbbításához előzetesen kifejezetten hozzájárult. Külső szolgáltatók és partnervállalatok csak akkor jutnak hozzá az Ön adataihoz, ha erre az ajánlatkérés lebonyolítása érdekében szükség van. Ezekben az esetekben az átadott adatok terjedelme a szükséges minimumra korlátozódik. Amennyiben szolgáltatóink kapcsolatba kerülnek az Ön személyes adataival, biztosítjuk azt, hogy ők is ugyanígy betartsák az adatvédelmi törvények előírásait. Kérjük, vegye figyelembe a szolgáltató mindenkori adatvédelmi tájékoztatóit is. A külső szolgáltatások tartalmáért az adott szolgáltató felel, mely esetben az ésszerűség keretein belül elvégezzük a szolgáltatások ellenőrzését a törvényi követelmények betartását illetően.

Adatok továbbítása külső szolgáltatók (adatfeldolgozók) részére

Adatai akkor kerülnek továbbadásra szolgáltató partnerek részére, ha azok a mi megbízásunkból tevékenykednek, és szolgáltatásaik nyújtásával a Roto-t támogatják.

Személyes adatainak megbízott szolgáltató által történő feldolgozása adatfeldolgozás keretében történik a GDPR 28. cikke szerint.

Az előzőekben megnevezett szolgáltató csak azon személyes információkhoz kap hozzáférést, melyek az adott tevékenység ellátásához szükségesek. Ezen szolgáltatóknak tilos továbbadniuk az Ön személyes információit, vagy azokat más célokra, különösen saját reklámcéljaikra felhasználni.

Amennyiben külső szolgáltatók kapcsolatba kerülnek az Ön személyes adataival, akkor jogi, technikai és szervezeti intézkedések, valamint rendszeres ellenőrzések révén biztosítjuk azt, hogy ők is betartsák az érvényben lévő adatvédelmi előírásokat.

Személyes adatainak más vállalatok részére történő, kereskedelmi célú továbbítására nem kerül sor.

Weblap optimalizálási eszközök

Személyes adatok weblap optimalizálási eszközökkel való gyűjtése keretében a GDPR 6. cikk 1. bek. f) pontja szerinti jogos érdekeinkre hivatkozunk a 47. sz. preambulumbekezdéssel együttesen. Ez alapján a direktmarketing általában jogos érdeket képvisel. Ez esetben az Ön érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget a reklámhoz fűződő érdekeinkkel szemben, mivel adatvédelmi nyilatkozatunk keretében teljes körűen tájékoztatjuk Önt az adatgyűjtésről, és Önnek bármikor lehetősége van opt-out eljárásra (linken keresztül vagy böngésző beállítás révén). Ezen kívül csupán pszeudonim követést alkalmazunk.

Sütik

Oldalaink egyes területein úgynevezett sütiket alkalmazunk. A süti egy kisméretű szövegfájl, melyet egy weblap az Ön merevlemezén elhelyez. A sütik nem tesznek kárt számítógépében, és nem tartalmaznak vírusokat. Internetes oldalaink sütijei nem gyűjtenek semmilyen személyes adatot. A sütikben szereplő információkat arra használjuk, hogy megkönnyítsük Önnek oldalaink használatát, és az Ön igényeire szabjuk azokat.

Oldalainkon munkamenet sütiket, és állandó sütiket is alkalmazunk. A munkamenet sütik olyan ideiglenes sütik, melyek a felhasználó internetes böngészőjében kerülnek tárolásra a böngészőablak bezárásáig, amikor is a sütik törlődnek. Az állandó sütik ismétlődő látogatásoknál kerülnek alkalmazásra, és bizonyos ideig (általában 1 évig vagy tovább) tárolásra kerülnek a felhasználó böngészőjében. Ezek a sütik nem törlődnek a böngésző bezárásakor. A sütik ezen fajtáját a felhasználó preferenciáinak újbóli alkalmazására használják, amikor a felhasználó újból felkeresi az oldalt.

Természetesen sütik nélkül is megtekintheti weblapunkat. Ha nem szeretné, hogy sütik kerüljenek tárolásra számítógépén, akkor böngészőjének rendszerbeállításaiban inaktiválhatja a megfelelő opciót. A tárolt sütiket bármikor törölheti böngészőjének rendszerbeállításaiban. A böngészőgyártó utasításaiból megtudhatja részletesen, hogy ez hogyan működik. Mindazonáltal felhívjuk a figyelmét arra, hogy honlapunk sütik nélkül esetleg csak korlátozottan használható.

Google Analytics

Ez a weboldal a Google Analytics-ot használja, amely a Google Inc. (“Google”) web analitikai szolgáltatása, a Google Analytics úgynevezett “sütiket” használ, a sütik kisméretű szövegfájlok, melyek helyileg tárolódnak a látogató számítógépén és segítségével a weboldal használatát lehet analizálni. A süti által létrehozott, a weboldal használatával kapcsolatos információ a Googel Amerikai Egyesült Államokban található szerverére kerül továbbításra és tárolásra. Amennyiben az IP anonimizálás aktiválva van a weblapon, úgy a látogató IP címét a Google előzetesen rövidíti az Európai Unió tagállamain vagy az Európai Gazdasági Terület más tagországain belül. Egyedi esetekben a teljes IP cím továbbításra kerül a Google Amerikai Egyesült Államokbeli szerverére és ott történik meg a rövidítés. Ezekben az egyedi esetekben az Amerikai Egyesült Államokba továbbított személyes adatokra vonatkozóan a Google-ra az EU-US Privacy Shield megállapodás érvényes. A Google Analytics használatára a 'privacyshield.gov/EU-US-Framework. Art. 6 para. 1 lit. f GDPR' rész vonatkozik jogi alapként.

A weboldal működtetőjének megbízásából a Google az információkat a látogató weblap használatának értékelésére, weblap aktivitás jelentések összeállítására és egyéb, a weblap aktivitáshoz és az internet használathoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtására használja fel a weblap működtetője részére. A látogató böngészőjének IP címe, amely a Google Analytics felé továbbításra kerül, nem kerül összevonásra egyéb Google adattal. A sütik lokális tárolása megelőzhető a böngésző szoftver beállítás menüjében a sütik korlátozásával; de figyelembe kell venni, ilyen esetekben előfordulhat, hogy nem használható a weboldal minden funkciója teljes mértékben. Szintén van mód a böngészőbe egy kiegészítő modul (plug-in) telepítésére, amellyel megakadályozható a Google általi weblapok böngészéséhez kapcsolódó adatok gyűjtése (beleértve a látogató IP címét is) és ezen adatok Google általi feldolgozása; a beépülő modul letölthető és telepíthető az alábbi hivatkozásról: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

YouTube videók integrációja

A weboldalunkon beágyazott YouTube videók találhatók. A beágyazás kibővített adatvédelmi eljárás keretén belül történik. Azonban, ha a látogató elindítja valamelyik YouTube videót, nem zárható ki, hogy a YouTube adatokat gyűjt a szolgáltatása használójáról. E weblap üzemeltetőjének nincs ráhatása a YouTube adatgyűjtési eljárására.

Adatbiztonság

A Roto Frank AG technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Ön általunk kezelt adatainak véletlen vagy szándékos manipulálásával, elvesztésével, megsemmisítésével vagy illetéktelen személyek általi hozzáféréssel szembeni védelme érdekében. Biztonsági intézkedéseinket folyamatosan javítjuk a technológiai fejlődésnek megfelelően.

Az érintettek jogai

Ha az Ön személyes adatai feldolgozásra kerülnek, akkor Ön a GDPR értelmében érintettnek minősül, és az alábbi jogokkal rendelkezik az adatkezelővel szemben:

Hozzáférési jog a GDPR 15. cikke szerint

Ön visszajelzést kérhet tőlünk arról, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok általunk történő kezelése folyamatban van-e. Ha az Ön adatai kezelésre kerültek általunk, akkor Ön további, a GDPR 15. cikkében megnevezett hozzáférési jogokkal rendelkezik.

Helyesbítéshez való jog

Amennyiben az általunk Önről gyűjtött adatok helytelenek vagy hiányosak, akkor a GDPR 16. cikke alapján késedelem nélküli helyesbítést kérhet tőlünk.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

A GDPR 18. cikkének rendelkezései értelmében ezen felül esetleg kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozásának korlátozását.

A korlátozást követően az Ön adatait csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.

Törléshez való jog

A GDPR 17. cikk 1. bekezdésében szereplő indokok valamelyikének fennállása esetén kérheti tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatok késedelem nélküli törlését, kivéve, ha a GDPR 17. cikk 3. bekezdése szerint a törlési kötelezettség alóli kivétel alá esik.

Értesítéshez való jog

Amennyiben érvényesítette velünk szemben a helyesbítéshez, törléshez vagy az adatkezelés korlátozásához való jogát, akkor a GDPR 19. cikke értelmében kötelesek vagyunk erről minden olyan címzettet tájékoztatni, akivel személyes adatait közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Ezen kívül Önnek joga van tájékoztatást kapni a címzettekről. Önnek az adatkezelővel szemben fennáll azon joga, hogy ezen címzettekről tájékoztatást kapjon.

Adathordozhatósághoz való jog

Ezen kívül a GDPR 20. cikke szerint Önnek joga van ahhoz, hogy megkapja tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatokat géppel olvasható formátumban, és az adatokat másik adatkezelőnek akadálytalanul továbbítsa, amennyiben a GDPR 20. cikk 1. bekezdésében foglalt feltételek fennállnak, vagy ahhoz, hogy kérje, hogy személyes adatait közvetlenül másik adatkezelő részére továbbítsuk, amennyiben ez technikailag megvalósítható, és nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait. Ez a jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha a személyes adatok kezelése közérdekű feladat teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához szükséges.

Tiltakozáshoz való jog

Önnek a Roto Frank AG-vel szemben jogában áll bármikor tiltakozni az Önre vonatkozó személyes adatok GDPR 6. cikk 1. bekezdésének f) pontján alapuló kezelése ellen.

Ez esetben nem kezeljük tovább személyes adatait, kivéve, ha az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, melyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy az adatfeldolgozás jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

Az adatvédelmi-jogi hozzájáruló nyilatkozat visszavonásához való jog

Önnek bármikor jogában áll visszavonni adatvédelmi-jogi hozzájáruló nyilatkozatát a Roto Frank AG részére tett nyilatkozattal. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül Önnek bármikor jogában áll panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.

Az adatvédelmi nyilatkozat módosítása

Jelen elkészített adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan kiigazításra kerül az internet vagy ajánlataink továbbfejlesztése során. A módosítások ezen oldalon időben közzétételre kerülnek. Annak érdekében, hogy tájékozott maradjon adatvédelmi szabályzatunk aktuális állapotát illetően, kérjük, ellenőrizze rendszeresen ezen oldalt.

Adatvédelmi megbízott:

Adatvédelmi megbízott:

c/o Roto Frank AG
Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen, Germany
E-mail: datenschutz@roto-frank.com

Adatkezelő elérhetőségei:

Roto Frank AG
Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Németország
Telefon: +49 711 7598 0
E-mail: info@roto-frank.com

Képviseli a vezetőség:

Dr. Eckhard Keill (elnök)
Christoph Hugenberg
Michael Stangier

Felügyelőbizottság elnöke:

Dr. Michael Stahl